Catalan English French Spanish

ACTIVITATS

Destacat

Carrer del Balç

Carrer del Balç

Dissabtes, Diumenges i Festius

 

Monestir de Sant Benet de Bages

Sant Benet de Bages

Sant Benet de Bages

Sant Fruitòs de Bages

Segle X

 

Política de Privacitat i Protecció de Dades


En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li indiquem que les dades personals que vostè ens facilita de forma voluntària, per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació, passaran a formar part d’un fitxer de tractament de dades.


Aquests fitxers tenen com la seva única finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació per part de LES FARRERAS qui és titular d'aquests fitxers. Les dades contingudes en ells seran tractades de forma confidencial.

LES FARRERAS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Amb l’ús del formulari de contacte, enviament de correu electrònic o qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació, l’usuari accepta de forma expressa el tractament de les dates en la forma indicada, així com l’enviament posterior d’informació comercial d’interès sobre els nostres productes i serveis.

Aquesta autorització es fa efectiva de manera retroactiva a qualsevol tractament de dades fetes ja per part del titular del fitxer, sempre que la finalitat fos la abans esmentada. També es fa efectiva per a qualsevol altre tractament necessari per a la prestació de serveis.

Si desitja exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació, pot fer-ho dirigint-se per escrit a:
LES FARRERAS
Casa Les Farreras
08241 (MANRESA)

o per correu electrònic a .

 

Política de Privacidad y Protección de Datos


En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le indicamos que los datos personales que usted nos facilita de forma voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, pasarán a formar parte de un fichero de tratamiento de datos.


Estos ficheros tienen como su única finalidad atender las solicitudes de información y cualquier otra cuestión que se plantee, así como gestionar las comunicaciones de la empresa y el envío de información por parte de las Farreras quien es titular de estos ficheros. Los datos contenidos en ellos serán tratados de forma confidencial.

LAS FARRERAS ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el fin de evitar la pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Con el uso del formulario de contacto, envío de correo electrónico o cualquiera de nuestros medios de recogida de información, el usuario acepta de forma expresa el tratamiento de las fechas en la forma indicada, así como el envío posterior de información comercial de interés sobre nuestros productos y servicios.

Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre que la finalidad fuera la antes mencionada. También se hace efectiva para cualquier otro tratamiento necesario para la prestación de servicios.

Si desea ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación, puede hacerlo dirigiéndose por escrito a:
LES FARRERAS
Casa Las Farreras
08241 (MANRESA)

o por correo electrónico en .

 

Vie privée et protection des données


En conformité avec la loi 15/99 du 13 Décembre, la protection des données personnelles, nous vous informons que les données personnelles que vous nous fournissez volontairement, par le biais de l'un de nos collecte d'informations sera une partie d'un fichier de données.


Ces fichiers ont pour seul but de répondre aux demandes d'information et d'autres problèmes qui peuvent survenir, ainsi que de gérer les communications et affaires envoi d'informations par les Farreras qui est titulaire d'ces fichiers. Les données contenues dans leur seront traitées confidentiellement.

LES Farreras a adopté les mesures nécessaires pour maintenir le niveau de sécurité en fonction de la nature des données à caractère personnel et les circonstances de traitement, afin de prévenir la perte ou l'accès non autorisé requise.

En utilisant le formulaire de contact, email ou envoyer un de nos moyens de collecte d'informations, l'utilisateur accepte expressément pour traiter les dates indiquées, et renvoyer l'information intérêt commercial dans nos produits et services.

Cette autorisation est valable rétroactivement à tout traitement de données déjà faite par le propriétaire du fichier, si le but était de le mentionné ci-dessus. Il est également efficace pour tout autre traitement requis pour la prestation de services.

Si vous exercez votre droit d'accès, de rectification, annulation et opposition, vous pouvez le faire en envoyant un courrier à:
LES FARRERAS
Casa les Farreras
08241 (Manresa)

ou par courriel .

 

Privacy and Data Protection


In compliance with Law 15/99 of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that any personal data that you provide us voluntarily, by means of any of our information collection will part of a file of data.


These files have as its sole purpose to meet the requests for information and any other issues that may arise, as well as manage communications and business sending information by the FARRERAS who is the holder of these files. The data contained in them will be treated confidentially.

THE FARRERAS has adopted the necessary measures to maintain the required level of security depending on the nature of the personal data and the circumstances of treatment, to prevent the loss, or unauthorized access.

Using the contact form, email or send any of our means of collecting information, the user expressly agrees to treat the dates as indicated, and sending back information commercial interest in our products and services.

This authorization is effective retroactively to any data processing already made by the owner of the file, if the purpose was the aforementioned. It is also effective for any other treatment required for the provision of services.

If you exercise your right of access, rectification, cancellation or opposition, you can do so by sending a letter to:
LES FARRERAS
Casa Les Farreras
08241 (Manresa)

or email .

ACTIVITATS

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació. Llegir la política de cookies